• Méér dan 3000 artikelen!
  • Soon in English, too! 🇬🇧
  • Bald auch auf Deutsch! 🇩🇪
  • Bientôt aussi en Français! 🇫🇷

Lijst, antiek

€ 12,50
  • lijst antiek - antique frame - antiker rahmen - cadre antique
  • Lijst metaal - metal frame - metallrahmen - armature en métal
  • Ketting om op te hangen - chain for hanging - kette zum Aufhängen - chaîne pour accrocher